รวมสื่อ DLIT กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (สพฐ.)
คณิตศาสตร์ ม.1 (Save VDO : keepvid.com )

1 จำนวนเต็ม ที่มา ประเภท และการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม และจำนวนตรงข้าม

2 การบวกจำนวนเต็ม

3 การลบจำนวนเต็ม

4 การคูณและการหารจำนวนเต็ม

5 ลำดับขั้นการคิดคำนวณจำนวนเต็ม

6 ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 1

7 ความหมายของเลขยกกำลัง ตอนที่ 2

8 การคูณ เลขยกกำลัง

9 การหาร เลขยกกำลัง

10 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลัง

11 การแยกตัวประกอบของจำนวนนับ

12 ตัวหารร่วมมาก และการนำไปใช้

13 ตัวคูณร่วมน้อย และการนำไปใช้

14 การประยุกต์ของ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

15 การแก้โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ระคน

16 การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนด ความยาวของด้านให้

17 การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับ มุมที่กำหนดให้

18 การสร้างรูปสามเหลี่ยม เมื่อกำหนด ความยาวของด้านและมุมให้

19 การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ

20 "การนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นตั้งฉากไปใช้คณิตศาสตร์ ม.2 (Save VDO : keepvid.com )

1 อัตราส่วน

2 สัดส่วนและโจทย์สัดส่วน

3 ร้อยละ

4 โจทย์ร้อยละ ตอน 1

5 โจทย์ร้อยละ ตอน 2

6 การเลือกใช้เครื่องมือและหน่วยในการวัดความยาว

7 การเปรียบเทียบหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ในระบบเดียวกันและต่างระบบ

8 การคาดคะเน (ความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก เวลา) - การนำไปใช้ ตอน 1

9 การคาดคะเน (ความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนัก เวลา) - การนำไปใช้ ตอน 2

10 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 1 รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-มุม-ด้าน ฉาก-ด้าน-ด้าน

11 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 2 รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ มุม-ด้าน-มุม มุม-มุม-ด้าน

12 ความเท่ากันทุกประการ ตอน 3 3. รูป?2 รูปที่มีความสัมพันธ์กันแบบ ด้าน-ด้าน-ด้าน และรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

13 "ความเท่ากันทุกประการ ตอน 4 4.การประยุกต์ความเท่ากันทุกประการและนำไปใช้

14 การเลื่อนขนาน

15 การสะท้อน ตอน 1

16 การสะท้อน ตอน 2

17 การหมุน ตอน 1

18 การหมุน ตอน 2

19 การนำไปใช้ ตอน 1

20 การนำไปใช้ ตอน 2คณิตศาสตร์ ม.3 (Save VDO : keepvid.com )

1 พื้นที่ของปริซึม

2 ปริมาตรของปริซึม

3 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก

4 ปริมาตรของทรงกระบอก

5 สมการของพาราโบลา

6 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ? 0 กรณี a > 0

7 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 เมื่อ a ? 0 กรณี a < 0

8 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี a > 0

9 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี a < 0

10 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 1

11 กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ตอนที่ 2

12 กราฟและการนำไปใช้

13 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี h ? 0 และ k = 0

14 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = a(x - h)2 + k เมื่อ a ? 0 กรณี h ? 0 และ k ? 0

15 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ? 0 ตอนที่ 1

16 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ? 0 ตอนที่ 2

17 พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ y = ax2 + bx + c เมื่อ a ? 0 ตอนที่ 3

18 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน

19 รูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน

20 รูปเรขาคณิตที่คล้ายกัน - การนำไปใช้คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เล่ม 1 (Save VDO : keepvid.com )

1 เซต เอกภพสัมพัทธ์ สมาชิกของเซต

2 สับเซต / เพาเวอร์เซต ตอน 1

3 เพาเวอร์เซต ตอน 2 / การดำเนินการของเซต ตอน 1

4 การดำเนินการของเซต ตอน 2

5 การนับจำนวนสมาชิกของเซต ตอน 1

6 การนับจำนวนสมาชิกของเซต ตอน 2 - โจทย์ปัญหา

7 ความสัมพันธ์ (Relation) โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์

8 การเขียนกราฟ ของความสัมพันธ์

9 สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวกและการคูณ

10 จำนวนจริง และการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 1

11 จำนวนจริง และการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 2

12 จำนวนจริง และการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ตอนที่ 3

13 การแก้อสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

14 โจทย์ปัญหาอสมการตัวแปรเดียวดีกรีไม่เกินสอง

15 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริงและการนำไปใช้

16 ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน

17 โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน

18 ฟังก์ชันเชิงเส้น

19 ฟังก์ชันกำลังสอง

20 การใช้กราฟของฟังก์ชันในการแก้สมการ

21 การใช้กราฟของฟังก์ชันในการแก้อสมการ

22 การแก้โจทย์ปัญหาเอกซ์โพเนนเชียล

23 ฟังก์ชันค่าสมบูรณ์คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เล่ม 2 (Save VDO : keepvid.com )

1 สมบัติรากที่ n และการทำให้กรณฑ์อยู่ในรูปอย่างง่าย

2 การหาผลบวก ผลต่าง และผลคูณของจำนวนที่อยู่ในรูปกรณฑ์

3 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ตอน 1 (สมบัติเลขยกกำลัง)

4 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ตอน 2 (การแก้โจทย์ปัญหา)

5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ นิยาม และอัตราส่วนตรีโกณมิติเบื้องต้น

6 อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ตอน 1

7 "อัตราส่วนตรีโกณมิติของมุม 30 องศา 45 องศา และ 60 องศา ตอน 2 (การนำไปใช้)

8 โจทย์ปัญหาการประยุกต์ตรีโกณมิติ ตอน 1

9 โจทย์ปัญหาการประยุกต์ตรีโกณมิติ ตอน 2

10 โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น ตอน 1

11 โจทย์ปัญหาความน่าจะเป็น ตอน 2

12 กฎการนับและโจทย์ปัญหา ตอนที่ 1

13 กฎการนับและโจทย์ปัญหา ตอนที่ 2

14 การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ และเหตุการณ์คณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 เล่ม 3 (Save VDO : keepvid.com )

1 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลและการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ตอน 1

2 การแจกแจงความถี่ของข้อมูลและการสร้างตารางแจกแจงความถี่ ตอน 2

3 การสร้างและการอ่านฮิสโทแกรม

4 การสร้างและอ่านแผนภาพต้น-ใบ

5 การหาเปอร์เซ็นไทล์ของข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่

6 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม

7 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ แจกแจงความถี่และที่มีการถ่วงน้ำหนัก

8 มัธยฐานและฐานนิยม

9 การประยุกต์ค่ากลางในการแก้โจทย์ปัญหา

10 การวัดการกระจายของข้อมูล

11 การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล

12 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ หรือการหาพจน์ที่ n

13 การหาพจน์ทั่วไปของลำดับพหุนาม

14 การหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิต

15 การสร้างลำดับทั่วไปจากเงื่อนไขที่กำหนด

16 การแก้โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต

17 ความหมายของลำดับเรขาคณิตและการหาลำดับเรขาคณิต

18 การหาจำนวนพจน์ของลำดับ เรขาคณิตและการจำแนก ประเภทของลำดับ

19 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการสมมติลำดับเรขาคณิต

20 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเลขคณิต

21 การแก้โจทย์ปัญหาอนุกรมเลขคณิต

22 การหาผลบวก n พจน์แรกของอนุกรมเรขาคณิต

23 การแก้โจทย์ปัญหาอนุกรมเรขาคณิต