รวมสื่อ DLIT กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (สพฐ.)
วิทยาศาสตร์ ม.1

1 สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม

2 การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอน 1

3 การจัดกลุ่มสารตามลักษณะเนื้อสารและขนาดของอนุภาค ตอน 2

4 การจัดเรียงอนุภาคของสาร

5 อุณหภูมิกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ

6 การตรวจสอบความเป็นกรดเบสของสารละลาย

7 สมบัติบางประการของสารละลายกรด และสายละลายเบส

8 pH ของสารละลายกรดและเบส

9 กรดและเบสในชีวิตประจำวัน

10 องค์ประกอบของสารละลาย

11 การละลายของสารในตัวทำละลาย

12 ความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร

13 ความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละโดยมวล

14 ความเข้มข้นของสารละลาย ในหน่วยร้อยละโดยปริมาตร

15 พลังงานกับการละลาย

16 ปัจจัยที่มีผลต่อการละลาย

17 การคำนวณเปลี่ยนหน่วยอุณหภูมิ

18 ความหมายและประเภทการถ่ายโอนความร้อน

19 สมดุลความร้อน

20 การขยายตัวของวัตถุเมื่อได้รับความร้อนวิทยาศาสตร์ ม.2 (Save VDO : keepvid.com )

1 การสกัดตัวด้วยตัวทำลาย (Extraction)

2 โครมาโทกราฟี (Chromatography)

3 สัญลักษณ์นิวเคลียร์

4 สมบัติธาตุโลหะ กึ่งโลหะ อโลหะ

5 ปฏิกิริยาเคมี

6 สมการเคมี

7 กฎทรงมวล

8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ตอน 1 (ชนิดของสารและอุณหภูมิ)

9 ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยา ตอน 2 (ความเข้มข้นและพื้นที่ผิว)

10 หินตะกอนและการใช้ประโยชน์

11 หินอัคนีและการใช้ประโยชน์

12 หินแปรและการใช้ประโยชน์

13 วัฏจักรหิน

14 การกำเนิดและสมบัติของแร่

15 ประโยชน์และแหล่งที่พบของแร่

16 ปิโตรเลียม ถ่านหิน หินน้ำมัน

17 สารเนื้อผสม ประเภทคอลลอยด์

18 โครงสร้างโลก

19 การผุพังอยู่กับที่ ตอน 1

20 การผุพังอยู่กับที่ ตอน 2

21 ขนาดและทิศทางของแรงวิทยาศาสตร์ ม.3 (Save VDO : keepvid.com )

1 แรงย่อยสู่แรงลัพธ์

2 ความเร็วสู่ความเร่ง ตอน 1

3 ความเร็วสู่ความเร่ง ตอน 2

4 แรงกิริยา แรงปฏิกิริยา

5 แรงเสียดทาน

6 แรงพยุงของของเหลว ตอน 1

7 แรงพยุงของของเหลว ตอน 2

8 โมเมนต์ของแรง ตอน 1

9 โมเมนต์ของแรง ตอน 2

10 การเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเคลื่อนที่แนวตรง)

11 การเคลื่อนที่ของวัตถุ (การเคลื่อนที่แบบวงกลม)

12 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ตอน 1

13 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ตอน 2

14 กฎการอนุรักษ์พลังงาน ปัจจัยที่มีผลต่อค่าของพลังงานศักย์ พลังงานจลน์ ตอน 3

15 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม ตอน 1

16 ความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า มีความสัมพันธ์กันตามกฎของโอห์ม ตอน 2

17 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า ตอน 1

18 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้า ตอน 2

19 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความต้านทานกับชนิด ขนาด และความยาวของตัวนำ

20 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

21 น้ำขึ้น น้ำลง ตอน 1

22 น้ำขึ้น น้ำลง ตอน 2

23 การทดลองของเมนเดล ตอน 1

24 การทดลองของเมนเดล ตอน 2ฟิสิกส์ ม.4-ม.6 (Save VDO : keepvid.com )

1 การบอกตำแหน่งวัตถุ

2 การเคลื่อนที่แนวตรง

3 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

4 การเคลื่อนที่แบบวงกลม

5 การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิกอย่างง่าย

6 แรงจากสนามแรงโน้มถ่วง

7 แรงจากสนามไฟฟ้า

8 แรงจากสนามแม่เหล็ก

9 คลื่นกลและองค์ประกอบของคลื่น

10 สมบัติของคลื่น ตอน 1

11 สมบัติของคลื่น ตอน 2

12 การเคลื่อนที่ อัตราเร็ว และความถี่ของคลื่นเสียง

13 ลักษณะทางกายภาพของคลื่นเสียง การเกิดบีตส์

14 การค้นพบกัมมันตภาพรังสี ไอโซโทป กัมมันตภาพรังสี

15 ครึ่งชีวิต

16 ปฏิกิริยานิวเคลียร์

17 การเปลี่ยนแปลงของสนาม แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

18 ความสัมพันธ์ระหว่างสนาม แม่เหล็กและสนามไฟฟ้า

19 การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

20 สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคมี ม.4-ม.6 (Save VDO : keepvid.com )

1 อนุภาคมูลฐานของอะตอม ตอน 1

2 อนุภาคมูลฐานของอะตอม ตอน 2

3 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอมธาตุบางชนิด

4 ตารางธาตุ

5 สมบัติของธาตุ ตามคาบ

6 การเกิดและชนิดของพันธะโคเวเลนต์

7 การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์

8 การเกิดและการเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิก

9 การเรียกชื่อและสมบัติของสารประกอบไอออนิก

10 ปฏิกิริยาเคมี สมการเคมี และการดุลสมการ

11 อัตราการเกิดและการคำนวณอัตราการปฏิกิริยาเคมี

12 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

13 สมบัติบางประการของคาร์โบไฮเตรต

14 องค์ประกอบและโครงสร้างของไขมันและน้ำมัน

15 องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรตีนชีววิทยา ม.4-ม.6 (Save VDO : keepvid.com )

1 โครงสร้างของเซลล์ (โครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์)

2 การลำเลียงสารโดยไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์

3 การออสโมซิส

4 การรักษาดุลยภาพของน้ำ สารและแร่ธาตุของพืช มนุษย์และสัตว์อื่นๆ (ไตและการทำงานของไต)

5 การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต

6 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย

7 โครโมโซมและสารพันธุกรรม (โครงสร้างทางเคมีของ DNA)

8 การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

9 การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส และไมโทซิส ตอน 2

10 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (Pedigree)

11 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางชีวภาพ

12 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปัจจัยทางกายภาพ

13 การถ่ายทอดพลังงานในสิ่งมีชีวิต

14 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม (มิวเทชัน)

15 ความหลากหลายทางชีวภาพ

16 การคัดเลือกตามธรรมชาติโลกและดาราศาสตร์ (ม.4-ม.6) (Save VDO : keepvid.com )

1 โครงสร้างโลก

2 การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก

3 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (แผ่นดินไหว)

4 ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา (ภูเขาไฟ)

5 ธรณีประวัติ (การแบ่งยุค การหาอายุหิน มาตราธรณีกาล)

6 การลำดับชั้นหิน

7 กำเนิดเอกภพ

8 กาแล็กซี่

9 วิวัฒนาการดาวฤกษ์

10 ความส่องสว่างและโชติมาตรของดาวฤกษ์

11 สีและอุณหภูมิของดาวฤกษ์ กับ ระยะห่างของดาวฤกษ์

12 กำเนิดระบบสุริยะ

13 ดวงอาทิตย์

14 เทคโนโลยีอวกาศ

15 การโคจรของดาวเทียมและการใช้ประโยชน์จากดาวเทียม