รวมสื่อ DLIT กลุ่มสาระสังคมศึกษา (สพฐ.)
สังคม ม.1 (Save VDO : keepvid.com )

1 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอน 1

2 การสังคายนาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ตอน 2

3 พุทธประวัติ ตอนที่ 1

4 พุทธประวัติ ตอนที่ 2

5 อริยสัจ 4 และ มรรค

6 สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ

7 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอน 1

8 การแบ่งอำนาจและถ่วงดุลอำนาจอธิปไตย ตอน 2

9 ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของสถาบันการเงิน

10 อุปสงค์ อุปทาน

11 รุ่งอรุณแห่งกรุงสุโขทัย

12 การเมืองการปกครองสมัย อาณาจักรสุโขทัย

13 เศรษฐกิจสมัยอาณาจักรสุโขทัย

14 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สมัยอาณาจักรสุโขทัย

15 ศิลปกรรมสมัยอาณาจักร สุโขทัย

16 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสมัย อาณาจักรสุโขทัย

17 การเสื่อมอำนาจสมัยอาณาจักรสุโขทัย

18 ความเป็นมาของชนชาติไทย

19 อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยสังคม ม.2 (Save VDO : keepvid.com )

1 ความหมายและความสำคัญของการลงทุนและการออมต่อระบบเศรษฐกิจ

2 การบริหารจัดการเงินออมและ การลงทุนภาคครัวเรือน

3 หลักการและเป้าหมายของ ปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

4 การประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการผลิต สินค้าและบริการในท้องถิ่น

5 การแข่งขันทางการค้า ในประเทศ

6 การแข่งขันทางการค้า ระหว่างประเทศ

7 แหล่งอารยธรรมโบราณ ในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมจีน

8 แหล่งอารยธรรมโบราณ ในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมเอเชียตะวันตก เฉียงใต้

9 แหล่งอารยธรรมโบราณ ในภูมิภาคเอเชีย: อารยธรรมอินเดีย

10 สถาปนาอาณาจักรอยุธยา

11 การเมืองการปกครองอาณาจักรอยุธยา

12 สังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรมอาณาจักรอยุธยา

13 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรป

14 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปยุโรป

15 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชากรของทวีปยุโรป

16 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปยุโรป

17 ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา

18 เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประชากรของทวีปแอฟริกา

19 ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกา

20 ลักษณะภูมิอากาศของทวีปแอฟริกาสังคม ม.3 (Save VDO : keepvid.com )

1 กลไกราคาและการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจ

2 นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล

3 ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ตอน 1

4 ปัญหาและผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด และการว่างงาน ตอน 2

5 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและ การค้าระหว่างประเทศ

6 สงครามโลกครั้งที่ 1

7 สงครามโลกครั้งที่ 2

8 พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 1

9 พัฒนาการของไทยในสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ตอนที่ 2

10 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1

11 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2

12 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1

13 การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2

14 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 1

15 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาเหนือ ตอน 2

16 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ ตอน 1

17 การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและทางสังคมของทวีปอเมริกาใต้ ตอน 2

18 ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาเหนือ

19 ปัญหาผลกระทบและแนวทางแก้ไขสิ่งแวดล้อมในทวีปอเมริกาใต้สังคม ม.4 (Save VDO : keepvid.com )

1 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอน 1

2 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตอน 2

3 เทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนา

4 ศาสนพิธี

5 โครงสร้างทางสังคม ตอน 1

6 โครงสร้างทางสังคม ตอน 2

7 การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม ตอน 1

8 การจัดระเบียบทางสังคม บรรทัดฐาน ค่านิยม ตอน 2

9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

10 ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

11 กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแลกเปลี่ยน (ตลาด)

12 สถาบันทางสังคม

13 บรรทัดฐานทางสังคม

14 การแบ่งยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์

15 ความสัมพันธ์ของยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์สากล และประวัติศาสตร์ไทย

16 วิธีการทางประวัติศาสตร์

17 องค์ประกอบของแผนที่

18 ระบบอ้างอิงบนแผนที่

19 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

20 ภูมิสารสนเทศ

21 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุขสังคม ม.5 (Save VDO : keepvid.com )

1 โยนิโสมนสิการ ตอน 1

2 โยนิโสมนสิการ ตอน 2

3 การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตอนที่ 1

4 การบริหารจิตและเจริญปัญญา ตอนที่ 2

5 การเมืองการปกครอง องค์ประกอบและรูปแบบของรัฐ

6 การเมืองการปกครอง รูปแบบการปกครอง

7 การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย

8 การเมืองการปกครอง การเมืองการปกครองของไทย

9 การกำหนดราคาตามอุปสงค์ - อุปทาน

10 บทบาทของรัฐในการแทรกแซงราคา

11 เศรษฐกิจพอเพียงและระบบสหกรณ์

12 นโยบายการเงิน (เงินฝืด - เงินเฟ้อ)

13 อารยธรรมโลกตะวันออก จีนและอินเดียอารยธรรมจีน

14 อารยธรรมโลกตะวันออก จีนและอินเดียอารยธรรมอินเดีย

15 การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก

16 แผ่นดินไหว

17 ภูเขาไฟสังคม ม.6 (Save VDO : keepvid.com )

1 ศาสนาสากล - พราหมณ์ (ฮินดู) ตอน 1

2 ศาสนาสากล - พุทธศาสนา ตอน 2

3 ศาสนาสากล - คริสต์ศาสนา ตอน 3

4 ศาสนาสากล - อิสลาม ตอน 4

5 กฎหมายน่ารู้ (กฎหมายแพ่ง) ตอนที่ 1

6 กฎหมายน่ารู้ (กฎหมายแพ่ง) ตอนที่ 2

7 กฎหมายอาญา ตอน 1

8 กฎหมายอาญา ตอน 2

9 นโยบายการเงินและการคลัง

10 ตัวชี้วัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

11 การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

12 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

13 การค้นพบและการสำรวจ เส้นทางเดินเรือ

14 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ตอน 1

15 หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย ตอน 2

16 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ตอน 1

17 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ตอน 2

18 การปฎิวัติอุตสาหกรรม

19 นักปรัชญาแนวคิดประชาธิปไตยสมัยภูมิธรรม

20 มาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก

21 องค์กรความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

22 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

23 พระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรน้ำ