รวมสื่อ DLIT กลุ่มสาระภาษาไทย (สพฐ.)
ภาษาไทย ม.1 (Save VDO : keepvid.com )

1 การอ่านจับใจความสำคัญ ตอน 1

2 การอ่านจับใจความสำคัญ ตอน 2

3 การอ่านสรุปความ

4 การแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

5 อธิบายคำเปรียบเทียบ คำที่มีหลายความหมาย

6 การอ่านตีความ

7 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ตอน 1

8 การวิเคราะห์คุณค่าวรรณคดี วรรณกรรม ตอน 2

9 การเขียนเรียงความ ตอน 1

10 การเขียนเรียงความ ตอน 2

11 การเขียนย่อความ

12 กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน

13 การเขียนแสดงความคิดเห็น

14 การวิเคราะห์วิจารณ์สื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ

15 กาพย์ยานี 11

16 นิราศภูเขาทอง

17 กาพย์พระไชยสุริยา

18 รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 1

19 รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 2

20 รู้หลักการสร้างคำ คำประสม คำซ้อน คำพ้อง ตอน 3ภาษาไทย ม.2 (Save VDO : keepvid.com )

1 การจับใจความสำคัญจากการอ่านบทความ

2 การอ่านสารโน้มน้าวใจอย่างมีวิจารณญาณ

3 การอ่านวิเคราะห์สาร

4 การเขียนแสดงความคิดเห็นจากข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

5 การเขียนเรียงความ ตอนที่ 1

6 การเขียนเรียงความ ตอนที่ 2

7 การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอน 1

8 การสร้างคำ คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน ตอน 2

9 คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอน 1

10 คำสมาสและคำสมาสแบบสนธิ ตอน 2

11 คำบาลี คำสันสกฤต

12 การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสุภาพ)

13 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์

14 จุดประกายการเขียน ตอนที่ 1

15 จุดประกายการเขียน ตอนที่ 2

16 จุดประกายการเขียน ตอนที่ 3

17 การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 1

18 การฝึกทักษะการฟัง ตอนที่ 2

19 สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 1

20 สำนวนสุภาษิตเกี่ยวกับการพูด ตอนที่ 2ภาษาไทย ม.3 (Save VDO : keepvid.com )

1 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ตอน 1

2 การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ ตอน 2

3 การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ ตอน 1

4 การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ ตอน 2

5 การพูดโน้มน้าว ตอน 1

6 การพูดโน้มน้าว ตอน 2

7 การพูดวิเคราะห์วิจารณ ์ตอน 1

8 การพูดวิเคราะห์วิจารณ์ ตอน 2

9 โวหารภาพพจน์ ตอนที่ 1

10 โวหารภาพพจน์ ตอนที่ 2

11 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

12 คำบาลี - สันกฤต

13 มหัศจรรย์แห่งมะละกอ

14 การวิเคราะห์วิจารณ์การฟังและดู

15 คำทับศัพท์ คำบัญญัติ ตอน 1

16 คำทับศัพท์ คำบัญญัติ ตอน 2

17 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 1

18 วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากเรื่องพระอภัยมณี ตอน 2

19 การโต้วาที ตอนที่ 1

20 การโต้วาที ตอนที่ 2ภาษาไทย ม.4 (Save VDO : keepvid.com )

1 เสียงในภาษา ตอน 1

2 เสียงในภาษา ตอน 2

3 องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอน 1

4 องค์ประกอบของพยางค์และคำ ตอน 2

5 การอ่านจับใจความคำนมัสการ

6 การอ่านแปลความ (นิราศนรินทร์)

7 การตีความ (นิราศนรินทร์)

8 การอ่านขยายความ (นิทานเวตาล)

9 การเขียนผังความคิด

10 การเขียนย่อความ

11 หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีเบื้องต้น (เรื่องอิเหนา)

12 หลักการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ (เรื่องอิเหนา)

13 หลักการวิเคราะห์โครงเรื่อง แยกแยะตามองค์ประกอบของเรื่อง (เรื่องอิเหนา)

14 หลักการวิเคราะห์แนวคิดสำคัญของเรื่อง (เรื่องอิเหนา)

15 การเขียนอธิบาย

16 บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 1

17 บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 2

18 บทพระราชนิพนธ์ หัวใจชายหนุ่ม ตอนที่ 3

19 การเขียนอ้างอิงข้อมูล สารสนเทศ

20 การจดบันทึกความรู้

21 การเขียนสะกดคำภาษาไทย ม.5 (Save VDO : keepvid.com )

1 การตีความ แปลความหมาย ขยายความจากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 1

2 การตีความ แปลความหมาย ขยายความจากเรื่องที่อ่าน ตอนที่ 2

3 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตอนที่ 1

4 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ตอนที่ 2

5 การพูดในโอกาสต่างๆ (พูด แสดงทรรศนะ) ตอน 1

6 การพูดในโอกาสต่างๆ (พูด แสดงทรรศนะ) ตอน 2

7 เสียงในภาษา ตอน 1 (เสียงสระ)

8 เสียงในภาษา ตอน 2 (เสียงพยัญชนะ)

9 เสียงในภาษา ตอน 3 (เสียงวรรณยุกต์)

10 การร้อยเรียงประโยค (ประโยคความซ้อน) ตอน 1

11 การร้อยเรียงประโยค (ประโยคความซ้อน) ตอน 2

12 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอน 1

13 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทสารคดี ตอน 2

14 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทบันเทิงคดี ตอน 1

15 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าวรรณคดี ประเภทบันเทิงคดี ตอน 2

16 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอน 1

17 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ตอน 2

18 การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ (ด้านสังคมและวัฒนธรรม) ตอน 3

19 ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ตอน 1

20 ภาษากับวัฒนธรรม ภาษาถิ่น ตอน 2ภาษาไทย ม.6 (Save VDO : keepvid.com )

1 การตีความจากเรื่องที่อ่าน

2 การใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน (กาพย์เห่เรือ)

3 การเขียนบันเทิงคดี (เรื่องสั้น)

4 การเขียนโครงเรื่องสารคดี

5 การเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า

6 การเขียนโครงงาน

7 การพูดประเมินเรื่องที่ฟังและดู

8 การประเมินการพูด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้

9 การโต้แย้ง

10 การอนุมาน

11 ภาษาและเหตุผล

12 การแสดงทรรศนะ

13 การโน้นน้าวใจ

14 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์

15 การวิเคราะห์และวิจารณ์ วรรณกรรม

16 การวิเคราะห์และวิจารณ์ วรรณคดี

17 การพิจารณาคุณค่า วรรณคดีและวรรณกรรม

18 รสวรรณคดี

19 การใช้กระบวนการคิด ในการอ่าน

20 การอ่านวิจารณญาณ